Hội nghị

Hội thảo quốc tế về tạo hình Niệu khoa - tổ chức tại Đức
07-01-2010  09:54:33 GMT +7

Welcome

Dear Colleagues,

after a break of 4 years the tradition of the International Meeting on Reconstructive Urology will continue. I would like to invite you to Hamburg for the 5th IMORU meeting which will take place March 3-5, 2010 at Hamburg University Eppendorf Medical School

Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.