Viết phản hồi
Tin phản hồi:
Ki67 Biomarker in Bladder Cancer May Lead to Improved Outcomes
27-01-2009  12:11:50 GMT +7

Measuring the biomarker Ki67 in patients with bladder cancer may help improve outcomes in these patients, say researchers. (http://www.medscape.com/viewarticle/587312)

Họ tên:*
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:*
Ý kiến phản hồi:*
 
Bài viết mới

Liên kết
Hội nghị   |   Chủ đề   |   Đào tạo   |   Hội viên

Trang web được quản lý và điều hành bởi Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền © 2009 thuộc về Hội Tiết Niệu - Thận Học Tp. Hồ Chí Minh
Designed by Viet Net Nam Co., Ltd.